aaa

Over

 
Donderdag 8 Augustus 13
Parkmanagement Midden-Limburg

Het bestuur van Parkmanagement Midden-Limburg  wordt gevormd door de voorzitters van de vijf bedrijvenverenigingen, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De LWV (Limburgse Werkgeversvereniging) heeft een adviseur afgevaardigd.

Voorzitter: dhr. Joep Heuvelmans
Bestuurslid Roerstreek: dhr. Hubert Neelen (M-Tech)
Bestuurslid Merum: dhr. Carl Huijskens (Incatro Room Acoustics)
Bestuurslid Willem-Alexander: dhr. Willem Bakker (Kalle en Bakker)
Bestuurslid Swalmen: dhr. Erik Poels (Merpo)
Bestuurslid Stadsrand Noord: dhr. Gijs Sars (G. Sars Installatiebedrijf)

Adviseur namens LWV: mw. Janou Martens
Bedrijventerreinmanager: mw. Janine Rissenbeek

 

 
Woensdag 9 Oktober 13
Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Waarom een BIZ voor de bedrijventerreinen in de regio Roermond?

Het is veel ondernemers een doorn in het oog: de één betaalt mee aan het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid en de veiligheid op het bedrijventerrein, maar de buurman niet. Die lift mee op zijn geld en inspanningen. Om dit free-rider gedrag te voorkomen, biedt de BIZ uitkomst.

Een BIZ is een afgebakend gebied, in dit geval het bedrijventerrein, waarbinnen alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Vestiging op het terrein betekent automatisch dat de onderneming aangesloten is bij de BIZ.

De BIZ bijdrage

Uw verplichte bijdrage aan de BIZ stichting is afhankelijk van de WOZ-waarde (niet-woningen). Alleen het door u zakelijk gebruikte gedeelte van het pand waarvan u gebruiker bent, wordt aangeslagen. De verplichte bijdrage bedraagt 0,04% van die WOZ-waarde op peildatum 1 januari. Dit bedrag komt bovenop uw gebruikelijke OZB aanslag. Om de lasten voor de ondernemers met een hoge WOZ-waarde niet dusdanig te verzwaren, is de bijdrage afgetopt op € 750,-. Op verzoek van de ondernemers is het principe gehanteerd: wie het meeste profiteert van het BIZ-fonds, draagt ook het meeste bij. De wettelijke rol van de Gemeente is beperkt tot het heffen en innen van de bijdrage via de OZB-aanslag welke vervolgens het volledige bedrag als een subsidie overhevelt naar de BIZ Stichting.

Activiteiten van de BIZ stichting, wat krijgt u er voor?

Alleen door intensieve samenwerking van ondernemers met o.a. gemeente, provincie, OML, brandweer en politie kan de kwaliteit van het terrein gewaarborgd en verbeterd worden.

De waarde van het onroerend goed op het terrein, het investeringsklimaat maar ook de belevingswaarde van werknemers en potentiële klanten varen allen wel bij een goed bedrijventerreinmanagement. De praktische uitvoering van activiteiten wordt geïnitieerd en uitgevoerd door de bedrijventerreinmanager, Janine Rissenbeek, telefoon 06-37198021. Deze is tevens de spil tussen ondernemers en overheid en kan u helpen bij uw vragen.

Gewerkt wordt aan de thema’s VEILIGHEID, BEREIKBAARHEID, BEELDKWALITEIT EN DUURZAAMHEID, daarnaast zijn er collectieve inkoopcontracten gesloten waarvan ondernemers op het bedrijventerrein gebruik kunnen maken.

 
Maandag 12 Augustus 13
Contactgegevens Parkmanagement Midden-Limburg

Het secretariaat van Parkmanagement Midden-Limburg is gevestigd op de Godsweerdersingel 77 te Roermond (Postbus 474, 6040 AL Roermond), telefoon 0475-352632 (Jetske Gilsing).

Bedrijventerreinmanager
Janine Rissenbeek
06-37 19 80 21
rissenbeek@pm.lwv.nl

 
Woensdag 9 Oktober 13
Wat is parkmanagement?

Parkmanagement is het instrument voor duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen.
Een modern bedrijventerrein is meer dan de optelsom van losse bedrijfsgebouwen. Er is meer nodig voor een gezonde bedrijvigheid. De inrichting, veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, ondernemersoverleg en het aanbod van voorzieningen zijn voorbeelden van zaken die hiervoor van groot belang zijn.
Parkmanagement is een middel om op een gestructureerde manier de kwaliteit van een bedrijventerrein op een hoog peil te brengen en ook op lange termijn vast te houden. Continu collectief werken aan verbetering. Door goed parkmanagement kan veroudering worden tegen gegaan en verloedering en herstructurering worden voorkomen. Bedrijven, gemeente en andere betrokkenen hechten waarde aan een duurzame sociaal economische ontwikkeling en een efficiënt ruimtegebruik. Ook daarvoor is parkmanagement het aangewezen instrument.
Parkmanagement is het sturen van vorm, voorzieningen en beheer van een bedrijventerrein, veelal in samenwerking tussen publieke en private betrokken partijen. Aan elk kwaliteitsaspect kan een heel spectrum van activiteiten worden verbonden. Hoe die worden ingevuld is afhankelijk van het terrein, de gevestigde ondernemingen en het draagvlak bij de betrokkenen.
In de regio Roermond is de Stichting Parkmanagement Regio Roermond de trekker van het parkmanagement op de aangesloten terreinen. In de Stichting werken bedrijfsleven en overheid samen aan verbetering van de kwaliteit van de bedrijventerreinen.

 
Maandag 12 Augustus 13
Beleid, structuur en organisatie SPRR 2011-2015

De Stichting Parkmanagement Regio Roermond (SPRR) is in 2006 opgericht door de LWV en REO in samenwerking met de lokale bedrijvenverenigingen, Kamer van Koophandel , Provincie Limburg en gemeente Roermond. Zowel de Provincie, als de Kamer van Koophandel en de Gemeente hebben de financiële basis gelegd door een opstartsubsidie voor drie jaar te verstrekken. Het Stichtingsbestuur is hiermee aan de slag gegaan om in een publiek-private samenwerking de integrale kwaliteit van bedrijventerreinen te behouden en mogelijk te verbeteren. Er is destijds een driejarige begroting en een drie-jarig activiteitenplan opgesteld.
Het bestuur van SPRR heeft op 16 september 2009 de resultaten geëvalueerd. De belangrijkste conclusies waren:
1. Er is hard gewerkt aan totstandkoming van een structuur, draagvlak en naamsbekendheid.
2. Er blijkt voldoende organiserend vermogen te zijn. Er blijft ruim aandacht nodig om de structuur / netwerk te handhaven.
3. Het bestuur constateert dat de afzonderlijke verenigingen hun bestaansrecht houden in de nabije toekomst. Met name gezien de huidige economische uitdaging en de grote infrastructurele ontwikkelingen in Roermond vormen de verenigingen een belangrijk collectief.
4. De overkoepeling in SPRR heeft de functie synergie te genereren. Voorzitters van bedrijvenverenigingen wisselen daar immers kennis en ervaringen uit en overleggen op dat niveau met de gemeente.
5. Tevens kan de overkoepeling de Provincie aanspreken op bepaalde taken en kan de koepel subsidies aanvragen. (bijvoorbeeld project Energieke bedrijventerreinen, bewegwijzeringsproject).
6. De rol van de parkmanager als aanspreekpunt en informatievoorziener blijkt ook naar wens te verlopen. Bedrijven weten de parkmanager te vinden en andersom. De parkmanager blijkt ook in staat adequaat en snel door te verwijzen.
7. Het Stichtingsbestuur is van mening dat deze structuur voortgezet moet worden om optimaal gebruik te kunnen maken van alle inzet van de afgelopen drie jaren. Er is nu een goed netwerk en de verenigingen en SPRR hebben naamsbekendheid ; dit in combinatie met de opgebouwde kennis en ervaringen, vormen een belangrijk resultaat waarop voortgebouwd kan worden. Het biedt de gemeentelijke overheid een kans kwesties snel en meteen adequaat op te pakken
8. In het kader van efficiency wordt voorgesteld de parkmanager de secretariaten van de bedrijvenverenigingen te laten voeren in de nieuwe beleidsperiode.
9. Het bestuur stelt voor om de primaire aandacht van de parkmanager niet te blijven richten op collectieve inkoopprojecten. Er ligt een belangrijkere taak in de maatschappelijke duurzame projecten en projecten met een duidelijke koppeling tussen publieke - en private verantwoordelijkheid.
De eerste fase van parkmanagement is in de Stichtingen Parkmanagement Regio Roermond voortvarend opgepakt en heeft op een aantal vlakken de resultaten zeker bereikt. De verbeterpunten zijn in kaart gebracht. Doorgaan naar de volgende fase is de meest gewenste route, waarbij een structurele financiering (bijvoorbeeld in de vorm van een ondernemersfonds of BIZ) een belangrijke voorwaarde is.

Veranderingen door de BIZ
Inmiddels is de BIZ ( Bedrijven Investerings Zone ) op alle vijf Roermondse bedrijventerreinen een feit. Door de oprichting van de BIZ vinden een aantal wezenlijke veranderingen plaats:
Parkmanagement is publiek-privaat opgericht en ook de geldstromen waren tweeledig. Nu worden de collectieve activiteiten volledig betaald uit private middelen. Het blijft belangrijk dat de publiek – private samenwerking goed verankerd is in de koepel SPRR en dat de publieke sector haar verantwoording in een goed parkmanagement blijft nemen.
Voorheen ontving de overkoepelende SPRR contributies van aangesloten bedrijvenverenigingen en subsidies. Nu ontvangen de vijf BIZ Stichtingen de BIZ uitkering via de gemeente. Zij hebben afgesproken in het kader van de efficiency, om de projecten gezamenlijk uit te voeren via SPRR. Daartoe dienen zij samenwerkingsovereenkomsten te tekenen. SPRR daarentegen dient haar financiële en inhoudelijke activiteitenverantwoording zo in te richten, dat de verantwoording van de BIZ-middelen op het eind van het jaar keurig verantwoord kunnen worden.