aaa

Over

 
Dinsdag 21 Augustus 18
Privacy statement

PML acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat wij:
Lees meer >

 
Donderdag 8 Augustus 13
Parkmanagement Midden-Limburg

Het bestuur van Parkmanagement Midden-Limburg  wordt gevormd door de voorzitters van de vijf bedrijvenverenigingen, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De LWV (Limburgse Werkgeversvereniging) heeft een adviseur afgevaardigd.

Voorzitter: dhr. Joep Heuvelmans
Bestuurslid Roerstreek: dhr. Hubert Neelen (M-Tech)
Bestuurslid Merum: dhr. Carl Huijskens (Incatro Room Acoustics)
Bestuurslid Willem-Alexander: dhr. Willem Bakker (Kalle en Bakker)
Bestuurslid Swalmen: dhr. Erik Poels (Merpo)
Bestuurslid Stadsrand Noord: dhr. Gijs Sars (G. Sars Installatiebedrijf)

Adviseur namens LWV: mw. Janou Martens
Bedrijventerreinmanager: mw. Janine Rissenbeek

 

 
Woensdag 9 Oktober 13
Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Waarom een BIZ voor de bedrijventerreinen in de regio Roermond?

Het is veel ondernemers een doorn in het oog: de één betaalt mee aan het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid en de veiligheid op het bedrijventerrein, maar de buurman niet. Die lift mee op zijn geld en inspanningen. Om dit free-rider gedrag te voorkomen, biedt de BIZ uitkomst.

Een BIZ is een afgebakend gebied, in dit geval het bedrijventerrein, waarbinnen alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Vestiging op het terrein betekent automatisch dat de onderneming aangesloten is bij de BIZ.

De BIZ bijdrage

Uw verplichte bijdrage aan de BIZ stichting is afhankelijk van de WOZ-waarde (niet-woningen). Alleen het door u zakelijk gebruikte gedeelte van het pand waarvan u gebruiker bent, wordt aangeslagen. De verplichte bijdrage bedraagt 0,04% van die WOZ-waarde op peildatum 1 januari. Dit bedrag komt bovenop uw gebruikelijke OZB aanslag. Om de lasten voor de ondernemers met een hoge WOZ-waarde niet dusdanig te verzwaren, is de bijdrage afgetopt op € 750,-. Op verzoek van de ondernemers is het principe gehanteerd: wie het meeste profiteert van het BIZ-fonds, draagt ook het meeste bij. De wettelijke rol van de Gemeente is beperkt tot het heffen en innen van de bijdrage via de OZB-aanslag welke vervolgens het volledige bedrag als een subsidie overhevelt naar de BIZ Stichting.

Activiteiten van de BIZ stichting, wat krijgt u er voor?

Alleen door intensieve samenwerking van ondernemers met o.a. gemeente, provincie, OML, brandweer en politie kan de kwaliteit van het terrein gewaarborgd en verbeterd worden.

De waarde van het onroerend goed op het terrein, het investeringsklimaat maar ook de belevingswaarde van werknemers en potentiële klanten varen allen wel bij een goed bedrijventerreinmanagement. De praktische uitvoering van activiteiten wordt geïnitieerd en uitgevoerd door de bedrijventerreinmanager, Janine Rissenbeek, telefoon 06-37198021. Deze is tevens de spil tussen ondernemers en overheid en kan u helpen bij uw vragen.

Gewerkt wordt aan de thema’s VEILIGHEID, BEREIKBAARHEID, BEELDKWALITEIT EN DUURZAAMHEID, daarnaast zijn er collectieve inkoopcontracten gesloten waarvan ondernemers op het bedrijventerrein gebruik kunnen maken.

 
Maandag 12 Augustus 13
Contactgegevens Parkmanagement Midden-Limburg

Het secretariaat van Parkmanagement Midden-Limburg is gevestigd op de Godsweerdersingel 77 te Roermond (Postbus 474, 6040 AL Roermond), telefoon 0475-352632 (Jetske Gilsing).

Bedrijventerreinmanager
Janine Rissenbeek
06-37 19 80 21
rissenbeek@pm.lwv.nl

 
Woensdag 9 Oktober 13
Wat is parkmanagement?

Parkmanagement is het instrument voor duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen.
Een modern bedrijventerrein is meer dan de optelsom van losse bedrijfsgebouwen. Er is meer nodig voor een gezonde bedrijvigheid. De inrichting, veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, ondernemersoverleg en het aanbod van voorzieningen zijn voorbeelden van zaken die hiervoor van groot belang zijn.
Parkmanagement is een middel om op een gestructureerde manier de kwaliteit van een bedrijventerrein op een hoog peil te brengen en ook op lange termijn vast te houden. Continu collectief werken aan verbetering. Door goed parkmanagement kan veroudering worden tegen gegaan en verloedering en herstructurering worden voorkomen. Bedrijven, gemeente en andere betrokkenen hechten waarde aan een duurzame sociaal economische ontwikkeling en een efficiënt ruimtegebruik. Ook daarvoor is parkmanagement het aangewezen instrument.
Parkmanagement is het sturen van vorm, voorzieningen en beheer van een bedrijventerrein, veelal in samenwerking tussen publieke en private betrokken partijen. Aan elk kwaliteitsaspect kan een heel spectrum van activiteiten worden verbonden. Hoe die worden ingevuld is afhankelijk van het terrein, de gevestigde ondernemingen en het draagvlak bij de betrokkenen.
In de regio Roermond is de Stichting Parkmanagement Regio Roermond de trekker van het parkmanagement op de aangesloten terreinen. In de Stichting werken bedrijfsleven en overheid samen aan verbetering van de kwaliteit van de bedrijventerreinen.


Pagina 1 / 2
1 2 > »